OGÓLNOPOLSKIE BIURO RACHUNKOWE

Obowiązkowe opłaty firm

Obowiązkowe opłaty firm

Stan prawny na dzień: 10.12.2017


1. Podatek od środków transportowych

Dotyczy firm, które posiadają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton
 • autobusy

Jeżeli nie posiadasz w/w pojazdów nie trać czasu na analizę dalszej części tego rozdziału i przejdź do rozdziału 2!

 

 

Obowiązek podatkowy ciąży na:

 1. osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
 2. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
 3. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 7. autobusy.

* Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność złożenia deklaracji są: wygaśnięcie obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej deklaracji, jak również przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych, w przypadku nabycia nowego środka transportowego (wcześniej nierejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) – powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego już wcześniej – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty lub ponownie dopuszczony do ruchu, po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność każdy ze współwłaścicieli ma obowiązek złożyć deklarację, natomiast uiszczenie kwoty podatku przez któregokolwiek ze współwłaścicieli zwalnia pozostałych.

 

2. Opłaty środowiskowe

Dotyczy firm, które posiadają:

 • wprowadzają gazy lub pyły do powietrza
 • dokonują poboru wód
 • wprowadzają ścieki do wód lub do ziemi
 • składują odpady

Jeżeli nie robisz powyższego nie trać czasu na analizę dalszej części tego rozdziału i przejdź do rozdziału 3!

 

 

3. Abonament RTV

Dotyczy firm, które posiadają:

 • własne lub leasingowane auta a w nich odbiorniki radiowe
 • odbiorniki radiowe i / lub telewizyjne w biurze

Ten obowiązek podatkowy dotyczy praktycznie wszystkich firm!

 

Obowiązek podatkowy ciąży na: osobach fizycznych i osobach prawnych będących użytkownikami odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych

Domniemywa się, że firma, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Firmy muszą płacić abonament RTV nie tylko za odbiorniki w biurach czy pokojach hotelowych, ale też w samochodach, również tych leasingowanych.

Obowiązkowi rejestracji nie podlegają odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne: przeznaczone przez przedsiębiorcę wyłącznie do sprzedaży lub przekazania osobom trzecim do używania na podstawie umów, jeżeli czynności te należą do przedmiotu działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy.

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Print Friendly, PDF & Email